Strip punctuation, enhanced

I. Lvg Command:

shell> lvg -f:P -F:1:2

II. Test Cases:

-12.3|-12.3
10/12/97|10/12/97
301-435-2134|301-435-2134
St. John's|St Johns
-({[)}]_!@#%&*\:;"',.?/~+=|<>$`^
(703) 398-2341|703 398-2341
ASCII punctuation: - ({[ )}] _ !@#%&*\:;"',.?/ ~+=<> $ `^|ASCII punctuation -
non-ASCII punctuation: «´»÷ǀǃʹʺʼ˄ˆˈˋˍ˜̀́̂̂։׀׃٪٭‐‑‒–—―‖‗‘’‚‛“”≤≥〝〞|non ASCII punctuation «»ǀǃʹʺʼˆˈˋˍ̀́̂̂‘’‛“”
Fri Aug  7 12:29:41 EDT 1998|Fri Aug 7 122941 EDT 1998
8/7/98|8/7/98
1.23 mg |1.23 mg
This is the end of a sentence.|This is the end of a sentence
St. John's was a wonderful town.|St Johns was a wonderful town
åæâãáàäêéèëîíìïôõóøòöûúùüýçñ|åæâãáàäêéèëîíìïôõóøòöûúùüýçñ
1H-Purine, 6-((1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio)-|1H Purine 6 1 methyl 4 nitro 1H imidazol 5 ylthio
Ethanone, 2-(6-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl)-1-phenyl-, (2R-(2alpha,6alpha(S*)))-|Ethanone 2 6 2 hydroxy 2 phenylethyl 1 methyl 2 piperidinyl 1 phenyl 2R 2alpha6alphaS
breast-feeding|breast feeding
breast feeding|breast feeding
1. Computer Room.|1. Computer Room
2. Conference Room.|2. Conference Room
(703) 398-2341|703 398-2341
3'Azido-3'deoxythymidine|3Azido 3deoxythymidine